Anestesisjuksköterska |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Anestesisjuksköterska

Länk till kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor - Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Att jobba som anestesi/narkossjuksköterska innebär ofta ett högt arbetstempo. Man måste ofta ta snabba beslut och kunna behålla lugnet i pressade situationer. I många delar av jobbet används mycket tekniskt avancerad utrustning. Som anestesisjuksköterska kan man arbeta inom anestesisjukvård, inom olyckfalls- eller akutmottagningar eller inom ambulanssjukvården. Med anestesi syftar man vanligtvis på bedövning, genom att en patient sövs eller genom olika former av lokalbedövning. Som anestesisjuksköterska , eller narkossköterska som det också kallas, arbetar man ofta på en anestesiavdelning eller operationsavdelning på ett sjukhus.

Man söver eller lokalbedövar patienter som skall opereras och övervakar och bedömer patientens tillstånd under operationen. Innan bedövning eller sövning informerar anestesisjuksköterskan patienten om vad som ska hända. Man ger också annan behandling som läkare ordinerar, till exempel blodtranfusioner eller läkemedels- och näringslösning. Anestesisjuksköterskan kan även delta i behandlingen av patienter där hjärtverksamheten och andra livsuppehållande funktioner sviktar, till exempel vid trafikolyckor eller hjärtinfarkter.

Avancerad teknisk och elektronisk utrustning används för att ge narkos och framförallt vid övervakningen av patienterna under narkosen. Patienterna är ofta kopplade till tekniskt avancerad apparatur som sjuksköterskan måste behärska.

Med hjälp av övervakningsanläggningen kontrolleras patienternas hälsotillstånd. Om något förändras och läget blir akut måste man snabbt sätta in rätt behandling. Sjuksköterskan ansvarar också för att patienterna får den omvårdnad de behöver. Man ger läkemedel och dropp och utför andra omvårdnadsåtgärder. Anestesisjuksköterskor måste klara av att behålla sitt lugn i pressade situationer.

Man behöver också ha snabb iakttagelseförmåga, gott omdöme samt kunna fatta snabba och riktiga beslut under tidspress. Anestesisjuksköterskor kan också arbeta på en uppvakningsavdelning. Där övervakar man patienterna efter operation tills de kan återvända till sina vårdavdelningar, till intensivvårdsavdelningen eller åka hem. Man kan också arbeta vid olycksfalls- eller akutmottagningar. 

Anestesisjuksköterskor kan även arbeta på en smärtbehandlingsavdelning eller ingå i ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Patienten ska undersökas och ges behandling innan och under transporten till sjukhuset. Då kan ambulanssjukvården vara direkt livsavgörande. I en ambulans jobbar man alltid i par. Enligt Socialstyrelsens krav måste minst en person i besättningen vara legitimerad sjuksköterska, den sjuksköterskan kan vara anestesisjuksköterska.

I en ambulans är det sjuksköterskan som har det medicinska ansvaret och gör de undersökningar och behandlingar som krävs innan man kommer fram till sjukhuset. Anestesisjuksköterskor går ofta på schema, vilket innebär att arbetstiden växlar över dagar eller veckor.

Vilken utbildning krävs för att få arbeta som Anestesisjuksköterska

För att bli anestesisjuksköterska måste man vara legitimerad sjuksköterska och ha specialistutbildning i anestesisjukvård. Utbildningarna ges genom Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård. Specialistutbildningen omfattar ett år och finns vid flera högskolor och universitet i landet. För antagning krävs förutom sjuksköterskeexamen minst ett års yrkeserfarenhet. >>Läs mer här

Framtidsutsikter för Anestesisjuksköterska

Arbetsmarknaden är mycket stark för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård. Arbetslösheten är obetydlig. Bristen på akutsjuksköterskor bedöms bli stor i hela landet. Behovet av att rekrytera specialistsjuksköterskor kommer att öka successivt under de närmaste tio åren samtidigt som pensionsavgångarna inom yrket kommer att bli stora. Utvecklingen inom vården med ny teknik och nya metoder medverkar till att behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ökar. Behovet av specialistsjuksköterskor kommer att vara störst inom anestesi, intensivvård, operation och psykiatrisk vård. Tillgången på utbildade specialistsjuksköterskor blir inte tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan. 

Källa: Arbetsförmedlingen
 

 

Anestesisjuksköterska |