Instuderingsfrågor för Anestesisjuksköterskestudenter |

Oberoende webbplats för anestesisjuksköterskor

Instuderingsfrågor för Anestesisjuksköterskestudenter

Anestesiologisk Medicin - med tänkbara svar

Avsedda för att hjälpa Dig med instudering.

 1. Moderna inhalationsmedel skiljer sig i flera avseenden. Vilka? 

 • De är mindre brandfarliga
 • De är mindre potenta
 • De är mindre lättlösliga
 • De ger Mindre metabolism

 

2. Vad är MAC? (2p)

Den minsta alveolära koncentrationen av anestesigas som ger immobilisering av 50 % av djur som exponeras för en supramaximal smärtstimulering.

 

3. Koncentrationen vid 1 MAC minskas  olika faktorer. Ange vilka: (2p)

 • Sänkning av kroppstemperaturen
 • Opiater
 • Lustgas

 

4. Upptaget av en inhalationsgas beror på bl.a dess löslighet. (2p)

Lösligheten Desfluran/N2O <<  Sevorane << Isoflurane

Dvs, Desfluran(N2O löser sig mindre än Sevorane. Sevorane löser sig mindre än Isoflurane.

 

5. Snabb nedsövning med inhalationsgas är beroende av flera faktorer. Vilket är det mest gynnsamma? (2p)

 • Högt färskgasflöde
 • Hög koncentration av gas i inandning
 • Normal rytm
 • Låg löslighet av gas i blodet

 

6a. Lokalanestetika hämmar inflödet av ett ämne i cellen, vilket? (1p)

 • Na+

6b.  Lokalanestetika kan vara amider eller estrar. Hur/var metaboliseras amider respektive estrar? (2p)

 • Amider metaboliseras i levern
 • Estrar metaboliseras i plasman

 

 

 

7. En äldre hjärtsjuk man skall amputeras strax nedom knäleden. Anestesiläkaren kommar att lägga bedövning både i N. Femoralis och N . Ishiasblockad. En stor mängd lokalbedövningsmedel kommer att användas. Beskriv a) vilken utrustning som behövs, b) vilken övervakning, c) vilka läkemedel som bör finnas till hands. (3p)

a) Intubationsvagn med revivator. Narkosapparat inkopplad med syrgas och sug, I.V infart.

b) EKG, BT, POX

c)  Celocurin, Propofol, Diazepham, Fentanyl

 

8. IVRA (intravenös regionalanestesi)

a)Hur/var injiceras lokalanestesimedlet när man lägger en IVRA? (1p)

 • I en ven i blodtomt fält, t.ex vid handkirurgi

 

b) Varför bör man vänta i ca 20 minuter innan  man släpper blodtomhetsmanschetten? (1p)

 • Pga toxiciteten hos läkemedlet

 

9 a)Vilken spinalnerv innerverar området i mamill höjd? (1p)

 • Th4

 

b) På vilken nivå slutar ryggmärgen? (1p)

 • L1-L2 nivå

 

c) Hur många halskotor finns det? (1p)

 • 7st,   C1-C7

10 a) Nämn tre kontraindikatiner till spinal/epidural (3p)

 • Neurologisk påverkan
 • Koagulationsrubbning
 • Liqvorläckage

 

 

b) Vad är postspinal huvudvärk? (2p)

 • Huvudvärk relaterad till sticket då bedövningen läggs.  Orsakas troligen av liqvorläckage. Tunn nål ger lägre risk. Ofta inom 48 timmar efter punktionen. Drabbar oftast yngre.

c) Varför kontrolleras benrörlighet  efter spinal och epiduralbedövniing? (2p)

 • För att snabbt kunna identifiera om en blödning uppstått.
 • För att se om patienten återfått sin funktion och rörlighet när blockaden gått ur

11. En 45 årig byggnadsarbetare kommer in efter att ha fallit 4 meter från en ställning. Patienten har rosslig andning med snarkande ljud. Andningsfrekvens på 10/min, symmetrisk bröstkorgsrörelse. Puls 80, fyllig radialis. Medvetande enligt AVPU är U (Unresponsive).

Vad blir dina första åtgärder innan eventuell intubation? (3p)

 

SNABB HANDLÄGGNING!

 • Fri luftväg (svalgtub, nästub, stabilt sidoläge)
 • Beredd understödja andning (ev med mask o blåsa, thoraxpunktion om pneumothorax, SYRGAS
 • Beredd understödja cirkulation, venvägsaccess
 • Helkropssundersökning för att finna övriga eventuella skador

 

 

12. Samme patient kommmer in och är vaken vid ankomst. 10 minuter efter ankomst blir patienten snabbt okontaktbar och får pupillföräändring på ena sidan.

a) Vilken är den troligaste orsaken? (1p)

 • Epidural blödning

b) Var orsakas pupillförrändringen av och hur ser den ut? (2p)

 • Blödning som medför ett ökat tryck mot  N. Oculomotorius.
 • Pupillen blir stor och ljusstel

 

c) Var är orsaken till patientens symtom lokaliserad? (1p)

 • Mellan duran och skallen

 

 

Vilka två saker är den traumatiserade hjärnan mest känslig för – vad måste undvikas? (2p)

 • Syrebrist – anoxi måste undvikas
 • Sänkt blodtryck (minskad perfussion)
 • Feber

 

14. En ung man kommer in efter att ha klämts mellan en lastbil och en lastkaj. Han har framförallt klämts ihop över bröstkorgen. Vid inspektion ser man att en del av höger thoraxhalva rör sig asynkront.

a) Vad kallas detta tillstånd? (1p)

 • Flail chest – instabil bröstkorg

b) Nämn två anledningar till varför det påverkar patientens andning och syresättning? (2p)

 • Multipla revbensfrakturer som i sig kan skada lungsäcken med pneumothorax och hemothorax som följd.
 • Smärtpåverkan minskar andningsarbetet.
 • 50%-ig lungfunktion minskar syresättningen

 

Instuderingsfrågor för Anestesisjuksköterskestudenter |